Havsenergi

Havet är en viktig källa till liv på jorden och människan har sedan länge utnyttjat dess resurser, dels i form av mat såsom råa fiskar, dels i form av energi såsom vind, forsar och vågor. I många fall är det möjligt att omvandla energi som vi har i vattnet till värme och elektricitet som går att använda i våra hem. I denna artikel får du lära dig mer om hur vi tar del av den energi som havet skapar.

 

Hur fungerar vattenkraft? 

För att kunna utnyttja det som vanligen benämns vattenkraft krävs ett strömmande vattenflöde och gärna en naturlig nivåskillnad som genererar god fallhöjd. I vattenkraftsanläggningen leds vattnet via olika passager för att få det att uppnå en viss hastighet. I slutet av passagen finns minst en turbin som vattnet sätter fart på och som är den energigenererande beståndsdelen.

I anslutning till vattenkraftsanläggningen byggs vanligen en damm som fungerar som reservoar för vattnet. Genom att reglera inflödet av vatten från dammen till passagerna går det att anpassa energiutvinningen efter behov.


Vattenkraft i Sverige


Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft, till och med till den nivå att det klassificeras som en av våra största naturresurser. Anledningen är att vi i Sverige har många forsar och åar, som lämpar sig gott för vattenkraftverk. I Sverige har vi totalt finns ungefär 2 100 vattenkraftverk runtom i landet. Faktum är att ca 40 procent av all Sveriges inhemskt producerade el kommer från vattenkraft. Fördelen med vattenkraft är att det är en förnyelsebar energikälla, där energiproduktionen dessutom i hög grad är anpassningsbar. Vad som talar mot vattenkraften är att det dels kräver viss grad av naturliga förutsättningar, samtidigt som miljön kring anläggningen förstörs. Globalt sett har utbyggnaden av vattenkraftverk i flera fall resulterat i att miljontals människor tvingats flytta från städer som sedan lagts under vatten. Även om det inte alltid går till sådana ytterligheter påverkas definitivt den kringliggande miljön, inklusive fiskar och andra delar av vattenlivet.

  

Hur fungerar vågkraft?

Vågkraft utgör i dagsläget ett mycket liten del av den totala energiproduktionen, vilket bland annat beror på svårigheten att på en industriell skala utnyttja tekniken. Det finns flera olika metoder för att utnyttja vågkraft, exempelvis genom att placera bojar på havsytan vilka ansluts till en generator placerad antingen på havsbottnen eller vid ytan.

Även vågkraft har många fördelar. Dels är energin förnyelsebar och ger inga utsläpp, dels kompletterar det befintlig vattenbaserad vindkraft oerhört väl. Detta beror på att vinden kommer före vågorna och således kan energiproduktionen i ett område hållas relativt stabil om vågkraften tar över när vindkraften sinar och tvärtom.

Eftersom Sverige är till stora delar omgivet av kust har vågkraft hög potential att bidra till vår energiproduktion. Länder som gränsar till stora hav eller oceaner har dock ännu bättre förutsättningar med tanke på den högre vågaktiviteten. En nackdel är eventuell påverkan på den marina miljö som omger vågkraftsanläggningen. Förhoppningsvis kan en lösning finnas som till och med har positiv påverkan för djur och växtlighet i området.

 

Innovationer inom havsenergi

Nya sätt att utvinna energi studeras och utvecklas hela tiden. Till exempel finns företag som undersöker huruvida det går att utnyttja undervattensströmmar och tidvatten för energiproduktion. Problematiken ligger ofta i att framställa någonting som fungerar i storskalig energiproduktion, eftersom det generellt är väldigt dyrt att utveckla prototyper, testa dem och sedan få produkterna att fungera på energimarknaden.

Lämna en kommentar